• ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI NAM PHI

  Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Nam Phi

  - Địa chỉ: 87 Brooks Street, Brooklyn, Pretoria, Republic of South Africa.
  - Điện thoại: + 27 (0)12 362 8119 và + 27 (0)12 362 8118
  - Lãnh sự khẩn cấp: Tel    :+27 (0)622 307 763            ​Email: t_thanh_2000@yahoo.com
  - Fax: + 27 (0)12 362 8115
  - Email: embassy@vietnam.co.za
  - Website: www.vietnamembassy-southafrica.org

  DANH SÁCH CÁN BỘ NGOẠI GIAO

  1. Ông Lê Huy Hoàng: Đại sứ
  ĐT: +27 (0)12 362 8119 
  Fax: + 27 (0)12 362 8115
  Email: embassy@vietnam.co.za

  2. Ông Trần Trọng Thanh: Bí thư thứ nhất
  ĐT: +27 (0)12 362 8119 (102)
  Di động: +27 (0)622 307 763
  Fax: +27 (0)12 362 8115
  Email: t_thanh_2000@yahoo.com

  3. Bà Lưu Thị Thu Hà: Bí thư thứ ba
  ĐT: +27 (0) 12 362 8119 (100/120)
  Di động: + 27 (0) 740 993 470
  Fax: +27 (0) 12 362 8115
  Email: luuha.tacp.bng@gmail.com

  4.Ông Nguyễn Đức Quang: Bí thư thứ ba
  ĐT: + 27 (0) 12 362 8119 (103)
  Di động: +27 (0) 61 875 3118
  Fax: +27 (0) 12 362 8115
  Email: ducquangbng@gmail.com

  5. Ông Nguyễn Hồng Tiến: Tham tán Thương mại
  ĐT: +27 (0) 12 346 8083
  Di động: +27 (0) 789 908 587
  Fax: +27 (0) 12 346 8507
  Email: nhttnk@gmail.com

  6. Ông Phạm Duy Phê: Tùy viên Quốc phòng

  7. Ông Đào Mạnh Khiêm: Phó Tùy viên Quốc phòng
  ĐT: +27 (0)12 460 8863
  Di động: +27(0)74 329 7000
  Fax: +27(0)12 460 8872
  email: khiempnp@gmail.com

  8. Ông Nguyễn Văn Sơn: Trợ lý Trưởng Tùy viên Quốc phòng
  ĐT: +27 (0)12 460 8863
  Di động: +27(0)84 539 4200
  Fax: +27(0)12 460 8872
  email: sonnguyenvan05@gmail.com


  Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu 9:00 - 17:00

​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​